Privacyverklaring

Privacyverklaring

 Hoe ga ik om met je persoonsgegevens en je privacy?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat ik je schriftelijk informatie dien te geven over hoe ik met je gegevens omga.

Ik doe dit door deze privacyverklaring op mijn website te publiceren. Om je goed te kunnen begeleiden, leg ik gegevens over je vast. In deze privacyverklaring lees je onder andere welke gegevens ik van je bewaar.

In de AVG staat dat je altijd bij mij kunt vragen:

  • Welke persoonsgegevens ik van je heb;
  • Om je gegevens in te zien of om een kopie van je gegevens;
  • Om gegevens die ik van je heb aan te passen of aan te vullen, mocht dit nodig zijn;
  • Om je gegevens (gedeeltelijk) te vernietigen;
  • Om een verklaring van jezelf aan je dossier toe te voegen.

Bovenstaande vragen kan je mondeling of schriftelijk aan mij stellen.

In mijn begeleiding kan ik verschillende persoonsgegevens van je gebruiken, zoals bijvoorbeeld je contactgegevens en gespreksgegevens. Die gegevens bewaar ik in je persoonlijke papieren en digitaal dossier. Dit doe ik in de eerste plaats om je een goede begeleiding te kunnen geven. Daarnaast heb ik ook gegevens van je nodig om je begeleiding in rekening te kunnen brengen.

Ik bewaar de volgende gegevens:

Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens, telefoonnummers, e-mailadres en verslagen van de gesprekken.  Ik verzamel je gegevens onder andere bij de aanmelding en contractering, tijdens gesprekken en evt. telefoongesprekken.

In de AVG staat dat je begeleider ervoor moet zorgen dat je gegevens in de praktijk op de juiste manier gebruikt en bewaard worden. Ik verzamel en bewaar je gegevens alleen om je de begeleiding te bieden die je nodig hebt en om de begeleiding die je hebt gekregen in rekening te kunnen brengen.  Voor het bewaren van je persoonsgegevens als naam, adres, emailadres en de overeenkomst hanteer ik een bewaartermijn van 6 jaar (vanaf het laatste gesprek) en alleen ik heb toegang tot je gegevens. Mijn gespreksnotities en jouw gespreksverslagen vernietig ik na het laatste gesprek.

Ik ga vertrouwelijk, zorgvuldig en onder strikte geheimhouding met je persoonsgegevens om.

Als je een vraag of klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga, neem dan contact met mij op. De contactgegevens staan op mijn website. Mocht je er met mij niet uitkomen, dan kunt je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.